Depressie Steunpunt - Disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht, die aan de samenstelling van de site DepressieSteunpunt.com is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site van DepressieSteunpunt.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de site DepressieSteunpunt.com mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of enig andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming (vooraf) van DepressieSteunpunt.com.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van DepressieSteunpunt.com geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde verwijzingen in de site DepressieSteunpunt.com leiden naar informatiebronnen, die door derden worden bijgehouden en waarover DepressieSteunpunt.com geen controle heeft. Op geen enkele wijze wordt dan ook enige aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de gelinkte websites.

Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt, dan wel lijkt te houden, met het gebruik van de site DepressieSteunpunt.com of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen wordt uitgesloten. Ook wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die d.m.v. de site DepressieSteunpunt.com verkregen is.

Het Depressie Steunpunt is er voor:
- Uzelf
- Partners
- Gezinsleden
- Familie
- Vrienden
- Iedereen!
JWDdesign
Š 2003-2009 Depressie Steunpunt